... گنجینه ادب

... گنجینه ادب

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است


هرگاه از خوبی‌ کسی صحبتی به میان آید دیگران سکوت می‌کنند
و هرگاه از بدی کسی حرفی شود، 
اظهار نظرها آغاز می گردد و آنها نمی دانند

با اینکار خودشان را معرفی کرده اند و نه دیگری را.


آدمهایی که میگن تو نمیتونی
دقیقأ آدمهایی هستن که
می ترسن تو بتونی ...