... گنجینه ادب

... گنجینه ادب

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است


همه با یار خوش وُ من به غم یار خوشم 

سخت کاری ست ولی من به همین کار خوشممیشود بانــــو برایم چــادرت را سر کنـی

این همـه زیباییت تنهــا برای من فقطـ


اگر جرات زدن حرف حق را نداری ،
لااقل برای کسانی که حرف ناحق
می زنند ، دست نزن !

«ماهاتما گاندی»