... گنجینه ادب

... گنجینه ادب

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده استوقتی

خدا

رو دارم بی نیاز

از هر کسی هستم ...


خودمون به زندگی رنگ بدیم

منتظر نباشیم کسی بیاد رنگش کنه