... گنجینه ادب

... گنجینه ادب

مردم آدمهای بردبار را با ادب می دانند حال آنکه بردباری سنجشی درست نیست !

 باید ادب آدمها را در آزمون ها سنجید و نه در سکوتها ...

ادب سودمند اینست که پند گیری از دیگری نه آن که دیگری از تو پند گیرد.