... گنجینه ادب

... گنجینه ادبوقتی

خدا

رو دارم بی نیاز

از هر کسی هستم ...


خودمون به زندگی رنگ بدیم

منتظر نباشیم کسی بیاد رنگش کنه


مولی علی (علیه السلام)


هیچ چیز مانند یاد خدا 

گره گشایی نمیکند ...


غرر الحکم ح 4970


تقسیم میکنم ،

سهم روزهای آینده ام را …

یا در کنار تو یا در یاد تو...


 در رفاقت ...!!

 مراقب آدم های تازه 
 به دوران رسیده باش! 

هرگز به دیواری که تازه 
 رنگ شده نباید تکیه کرد
imano63@


تماس با من ...


از تو حرف می‌زنم
چنان نوبرانه می‌شوم ؛
که بهار هم
دهانش آب می‌افتد ...!


تو زندگی هیچوقت حسرت 
کارهایی که کردی رو نمیخوری؛
بلکه حسرت چیزایی رو میخوری 
که انجامشون ندادی!


هرگاه از خوبی‌ کسی صحبتی به میان آید دیگران سکوت می‌کنند
و هرگاه از بدی کسی حرفی شود، 
اظهار نظرها آغاز می گردد و آنها نمی دانند

با اینکار خودشان را معرفی کرده اند و نه دیگری را.


آدمهایی که میگن تو نمیتونی
دقیقأ آدمهایی هستن که
می ترسن تو بتونی ...