... گنجینه ادب

... گنجینه ادب

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است


درکتاب گناهان کبیره برای انسان چه گناهی را سراغ داری 

که بزرگتر از تکرار تجربه هایش باشد؟؟


انسان دو نوع معلم دارد:
" آموزگار " و " روزگار "
هر چه با شیرینی از اولی نیاموزی
دومی با تلخی به تو می آموزد 

اولی به قیمت " جانش "
دومی به قیمت " جانت"کہ جهان ذره بہ ذره غم غوغاے تو دارد


مولانا