... گنجینه ادب

... گنجینه ادب

۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است


تنهایی را دوست دارم

به شرط آنکه هرازگاهی دوستی بیاید تا درباره آن با هم گپی بزنیم ...


در جستجوی زیبایی نباشید.
زیبا فکر کنید.
زیبا ببینید.
و زیبا بشنوید.
آنگاه خود، خالق زییایی هستید... !


از سرعت زندگیت کم کن ....!


از زندگیت لذت ببر!!!