... گنجینه ادب

... گنجینه ادب

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است

یــک عمر اگر

روزه بگیریــم

و بگیریــد

و بگیرنـد

همتا نشود

بــا عطــشِ

خشــکِ

دهــــانِ

علـــــــی‌اصـغر ...

اللهم صلّ علــی علــیّ بــن الحسینبــا روضۀ حسین (علیه السلام) نفس تــازه می کنــم

وقتی هـــوای شهر نفس گیــر می شود ...