... گنجینه ادب

... گنجینه ادب

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است


مولی علی (علیه السلام)


هیچ چیز مانند یاد خدا 

گره گشایی نمیکند ...


غرر الحکم ح 4970


تقسیم میکنم ،

سهم روزهای آینده ام را …

یا در کنار تو یا در یاد تو...


 در رفاقت ...!!

 مراقب آدم های تازه 
 به دوران رسیده باش! 

هرگز به دیواری که تازه 
 رنگ شده نباید تکیه کرد