... گنجینه ادب

... گنجینه ادب

۵ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است


عشق یعنی آن نخستین حرفها

عشق یعنی در میان برفها

عشق یعنی یاد آن روز نخست

عشق یعنی هر چه در آن یاد توست


بعضی وقتها خاطره ها مون چه عجیب میشن

بعضی وقتها می خندیم

به خاطراتی که براشون گریه کردیم

و بعضی وقتها گریه می کنیم

به خاطراتی که بهشون خندیدیم


دریا همان دریا بود

شن ها همان شن ها بود

موج و غروب و دریا

مثل گذشته ها بود

اما فقط یاد تو

به جای تو اونجا بود


پدرم گفت  :

مردم ۲ نوع هستند

بخشنده و گیرنده

گیرنده ها بهتر میخورند

اما بخشندگان بهتر میخوابند  . . .


)توماس مارلو(

 

 


برای من دنیا یعنی ...

 مزرعه ای کوچک ؛

 خانه ای جمع وُ جور؛

و ...

 زنی که دوستش دارم .